Audyty placówek leczniczych oraz wdrożenia rozwiązań organizacyjnych spełniających wymogi akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Z roku na rok rośnie liczba podmiotów ubiegających się o akredytację Ministra Zdrowia lub recertyfikację. Biorąc pod uwagę, iż na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ ze stycznia 2014 r. posiadanie akredytacji gwarantuje dodatkowe punkty przy ocenie ofert, jak również okoliczność, iż odbywanie specjalizacji możliwe jest tylko w podmiotach akredytowanych, z pewnością czynniki te skłaniać będą do zainteresowania tym tematem coraz liczniejszą grupę podmiotów.

 

Co to jest akredytacja?

Akredytacja ma na celu potwierdzenie spełniania przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania tego podmiotu (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia).

Kto może uzyskać akredytację?

Na dzień dzisiejszy standardy akredytacyjne przygotowane zostały dla szpitali i POZ.

Jak można uzyskać akredytację?

Po pierwsze przygotowanie do uzyskania certyfikatu wymaga podjęcia szeregu czynności wewnątrz podmiotów leczniczych. Są to działania w sferze organizacyjnej, personalnej, ale i materialnej (lokalowej, sprzętowej). Dopiero na końcu tego procesu następuje przygotowanie do przeglądu zakończonego oceną przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Od czego zacząć?

Od weryfikacji zasobów czyli od audytu wstępnego.

 

Nasze usługi w zakresie wsparcia podmiotów leczniczych w procesie akredytacji Ministra Zdrowia

 

Audyt wstępny

Usługa obejmuje analizę i wstępną ocenę działalności podmiotu leczniczego w porównaniu z wymaganiami standardów akredytacyjnych wraz z opracowaniem raportu i przygotowaniem planu poprawy.

 

Wdrożenie standardów akredytacyjnych

Usługa polegająca na wdrożeniu standardów akredytacyjnych to szereg połączonych ze sobą działań, zarówno o charakterze zarządczym, organizacyjnym jak i dokumentacyjnym. Wśród przykładowych czynności składających się na proces wdrożenia można wymienić:

 • powołanie zespołów zadaniowych dedykowanych do opracowania i wdrożenia standardów w określonych obszarach
 • przegląd i dostosowanie obowiązującej dokumentacji do wymagań prawnych i standardów akredytacyjnych
 • opracowanie procedur, polityk i innych dokumentów wymaganych przez standardy, a także przeprowadzenie procesu ich wdrożenia wśród personelu
 • sporządzenie planu działań organizacyjnych i przygotowanie do wdrożenia zmian związanych z reorganizacją pracy
 • przeprowadzenie szkoleń dla personelu wraz z procesem ewaluacji
 • wdrożenie i ujednolicenie procedur postępowania medycznego
 • prowadzenie badań w zakresie oceny wdrożenia pacjentów i personelu.
 • przygotowanie do przeglądu akredytacyjnego

 

Audyt pre-certfikacyjny

Audyt obejmuje przygotowanie podmiotu do przeglądu prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W takcie prac dokonywana jest zarówno ocena dokumentacji (procedur), jak i prowadzone są wizytacje połączone z wywiadami, mające na celu ocenę faktycznego wdrożenia.

 

Wsparcie w wybranych obszarach w zakresie przygotowania i wdrożenia procedur

W niektórych przypadkach nasi Klienci potrzebują wsparcia w wybranych obszarach lub nawet w odniesieniu do konkretnych procedur. W takiej sytuacji celem działań doradczych jest nie tylko przygotowanie jak najlepszych rozwiązań, ale i zapewnienie spójności całego systemu.

 

Audyt przed recertyfikacją

Usługa obejmuje sprawdzenie przygotowania podmiotu leczniczego do ponownej certyfikacji. Badana jest zgodność z aktualnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz dostosowanie zmian organizacyjnych do wymagań standardów akredytacyjnych.

 

Szkolenia zamknięte

Organizujemy następujące rodzaje szkoleń:

 • wstępne dla kadry zarządzającej dotyczące zasad wdrożenia wymogów akredytacyjnych
 • dla pełnomocników ds. akredytacji
 • dla poszczególnych zespołów wdrożeniowych.

Skontaktuj się z nami

Julia Kamińska-Kasjaniuk

radca prawny, wspólnik

22 6516031 wew. 22

j.kaminska@jds.com.pl

Zostań naszym klientem