JDS Consulting wprowadzi UNIBEP S.A. na rynek przetargów związanych z dostępem do informacji niejawnych/JDS Consulting introduces UNIBEP S.A. to the market of tenders connected with access to classified information

UNIBEP S.A. jest kolejnym podmiotem z branży budowlanej, który korzysta z wsparcia z ekspertów JDS Consulting w zakresie uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Posiadanie świadectwa jest bowiem warunkiem realizacji umów, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.

 

W Polsce jest jednak wciąż niewiele firm, wykorzystujących posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego jako element przewagi konkurencyjnej. Powoduje to, że na rynku przetargów o charakterze niejawnym znajduje się stałe i nieliczne grono podmiotów, realizujących tego rodzaju zlecenia.

 

Współpraca z JDS Consulting oznacza szereg korzyści, z których najważniejsze to maksymalne skrócenie okresu oczekiwania na uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, w praktyce niewiele przekraczającego terminy ustawowe, jak również wysokie prawdopodobieństwo sukcesu. Nasze praktyczne doświadczenia w przygotowywaniu firm i znajomość interpretacji przepisów o ochronie informacji niejawnych pozwalają na optymalny dobór stopnia świadectwa krajowego, NATO i Unii Europejskiej jak i minimalizację kosztów przygotowania przedsiębiorstwa.

 

Branże, wśród których posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego może przynieść realne zyski z realizacji kontraktów wiążących się z dostępem do informacji niejawnych to:

 • budowlana (wykonawstwo, nadzór inwestycyjny oraz projektowanie),
 • geodezyjna,
 • produkcyjna,
 • transportowa,
 • telekomunikacyjna,
 • elektroniczna i elektrotechniczna – elektroniczne systemy zabezpieczeń,
 • elektroenergetyczna,
 • obrót środkami i mieniem o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,
 • stoczniowa,
 • usług IT, 
 • ochrony osób i mienia,
 • utrzymania czystości.

 

UNIBEP S.A. is another entity from the construction industry that uses the support provided by experts of JDS Consulting to gain a facility security clearance. The possession of an FSC is a condition for performance of contracts connected with access to classified information. However, in Poland there are still few companies that have an FSC and use it as an element of competitive advantage. As a result, on the market of tenders of classified nature there is a fixed, small group of entities performing this type of contracts.

 

The cooperation with JDS Consulting means a wide range of benefits. The most important benefits include the shortening of the time needed to obtain an FSC, which in practice slightly exceeds statutory timeframe, and high probability of success. Our practical experience in the preparation of companies and knowledge in the scope of interpretation of provisions on protection of classified information allow to optimally select the degree of the national FSC, the facility security clearance issued by NATO and the EU and to minimise the costs of preparation by an enterprise.

 

The following industries are the ones in which the possession of an FSC may generate real profits from performance of contracts connected with access to classified information.

 • construction industry (contractorship, investor's supervision and design),
 • surveying industry,
 • production industry,
 • transport industry,
 • telecommunication industry,
 • electronic and electrotechnical industries - electronic security systems,
 • electrical and power supply industries,
 • trade in means and property used by Armed Forces and Police,
 • shipyard industry,
 • IT services, 
 • protection of persons and property,
 • cleaning industry.