Weryfikacja prawidłowości wdrożenia funkcji IOD w organizacji zgodnie z aktualnymi przepisami prawa

Najważniejsze korzyści:

 • Przeprowadzenie wewnętrznej weryfikacji sposobu powołania IOD pod kątem oceny spełnienia
  wymogów RODO:
  • w jaki sposób IOD jest aktualnie powołany?
  • czy podlega pod najwyższą kadrę kierowniczą?
  • czy ma ustalone w sposób precyzyjny swoje kompetencje?
  • czy kompetencje IOD są zgodne z zakresem jego obowiązków wskazanym w stosownych przepisach?
  • czy inne obowiązki służbowe realizowane przez IOD nie ograniczają możliwości sprawowania przez niego funkcji nadzorczej na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych?
  • czy IOD dysponuje odpowiednimi zasobami i wsparciem do pełnienia swojej roli?
 • Przedstawienie wyników przeprowadzonych prac weryfikacyjnych w postaci Sprawozdania
  dla najwyższej kadry kierowniczej wraz z rekomendacjami
 • Spotkanie prezentujące wyniki prac weryfikacyjnych oraz rekomendacje prawidłowego powołania IOD dla kadry kierowniczej
 • Opracowanie treści wewnętrznej dokumentacji umożliwiającej usytuowanie IOD w hierarchii organizacji zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujacych przepisów prawa
 • Opracowanie treści wniosku zgłaszającego IOD do rejestru prowadzonego przez UODO
 • Spotkanie konsultacyjne z Inspektorem Ochrony Danych - przedstawienie rekomendacji prawidłowego działania na gruncie aktualnych przepisów prawa oraz ćwiczenia przedstawiające sposób realizacji poszczególnych obowiązków ustawowych IOD.

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

Zostań naszym klientem