Audyt wymagań RODO

Prawidłowo przeprowadzony audyt jest najskuteczniejszym sposobem zweryfikowania aktualnego stanu organizacji w zakresie realizacji poszczególnych wymogów przepisów o ochronie danych osobowych.

Dzięki wiedzy pozyskanej w ramach prac audytowych istnieje również możliwość zaplanowania konkretnych rozwiązań naprawczych, odpowiadających zdiagnozowanym problemom prawnym ale również uwzględniających specyfikę i możliwości organizacji.

 

JDS Consulting to firma znana z przeprowadzania bardzo szczegółowych audytów zgodności przetwarzania danych osobowych, których wyniki przedstawiane są w postaci obszernych Raportów określających poziom spełnienia przez organizację wszelkich ustawowych wymagań, w tym między innymi w zakresie:

 • prawidłowej inwentaryzacji procesów przetwarzania dadnych osobowych
 • zasad legalności, rzetelności i czasowości przetwarzanych danych
 • obowiązków informacyjnych i zgód
 • powierzania i udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym
 • zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych
 • włąściwego udokumentowania prawidłowości przetwarzania danych
  (np. Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, rejestry, procedury, upoważnienia i ewidencje, inne)
 • wymagań technicznych wobec systemów informatycznych
 • obowiązków personalnych i organizacyjnych
 • zasad analizy i zarządzania ryzykiem
 • zasad przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych
 • transferu danych do państw trzecich

Każdy Raport z audytu zawiera dokładne wyjaśnienie, w jaki sposób należy spełniać określony obowiązek prawny, opis zdiagnozowanych nieprawidłowości (i wskazanie na czym polega nieprawidłowość), propozycje rozwiązań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości (rekomendacje naprawcze) oraz ocenę ryzyka.

 

W celu zapewnienia oceny prawnej wszystkich obszarów organizacji wymagających zbadania, audyt podzielony jest na kilka etapów prac badawczych i weryfikacyjnych, co gwarantuje kompleksowość pozyskanego materiału i informacji oraz eliminuje ryzyko pominięcia jakiś obszarów działalności organizacji związanych z tematyką przetwarzania danych osobowych.

 

Kluczowe cechy usługi:

 • Audyt weryfikujący wszystkie obszary, w których organizacja wykorzystuje dane osobowe – nie omijamy „trudnych”, „czasochłonnych” lub „niewygodnych” zagadnień, wiemy że to właśnie one stanowią zazwyczaj największe ryzyka prawne dla naszych klientów i obejmujemy je dokładną analizą
 • Wyniki audytu przedstawiane są w przystępnej i zrozumiałej formie
 • Rekomendacje działań naprawczych mają zawsze charakter szczegółowy
  i dostosowany do specyfiki badanej organizacji – na ich podstawie możliwe jest wprowadzenie konkretnych rozwiązań
 • Każdy audyt zawiera etap kilkudniowych wizytacji, podczas których badane są konkretne lokalizacje objęte audytem oraz przeprowadzane wywiady z pracownikami
 • Audytem obejmowane są również specyficzne dla danej organizacji i sektora rynku,
  w którym działa wymagania prawne związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych
 • Bezpłatne konsultacje telefoniczne po przeprowadzonym audycie
 • Brak ukrytych kosztów – wynagrodzenie przedstawione w indywidualnej ofercie zawsze obejmuje wszelkie koszty realizacji usługi

Skontaktuj się z nami

Dariusz Kasjaniuk

Prezes Zarządu

22 6516031

501 069 394

office@jds.com.pl

Zostań naszym klientem